گروه 2 و 3: از 15 تا 36 کیلوگرم

محصولی با مشخصات داده شده یافت نشد.